Všeobecné obchodné podmienky

SME-sťahovanie

Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len "VOP" )k sťahovaniu, autodoprave a ostatných doplnkových služieb (ďalej aj ako "služby"), prevádzkovaných SME-sťahovanie (ďalej len "dodávateľ") platné od 1.6. 2022:


1.

VOP upravujú všetky vzťahy medzi dodávateľom a objednávateľom (ďalej len "objednávateľ"), k sťahovaniu, autodoprave a ostatných doplnkových služieb. Sú záväzné pre dodávateľa a objednávateľa a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o sťahovaní uzatvorenou medzi dodávateľom a objednávateľom a podľa nich sa riadi vzájomný záväzkový vzťah. VOP sú platné vždy pokiaľ je písomná objednávka sťahovania, alebo iná dohoda (ďalej len objednávka) medzi dodávateľom a objednávateľom neobsahuje inú úpravu. Objednávka, ako aj priebeh prác prebieha v súlade s Občianskym zákonníkom, doplneným o ustanovenia týchto VOP. Odchýlky v písomnej objednávke majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Tieto podmienky môžu byť zmenené len na základe nášho písomného súhlasu. Všeobecné podmienky slúžia na doplnenie zákonných ustanovení. Dohody, ktoré sa odlišujú od týchto podmienok, musia byť iba v písomnej forme. V prípade súdneho sporu je miestom konania súdneho sporu Banská Bystrica.

Podpisom zmluvy, objednávky alebo potvrdenia o vykonaní prác, obidve strany potvrdzujú, že tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre obidve strany zrozumiteľná a každá strana im riadne porozumela. 

2. Objednávka služieb

Objednávateľ spravidla podáva objednávku u dodávateľa písomne, elektronickou poštou, prípadne telefonicky, na kontaktnú adresu dodávateľa uvedenú v kontaktoch na webovej stránky dodávateľa, alebo v propagačných materiáloch. Objednávka musí obsahovať kompletné údaje dodávateľa, objednávateľa, adresu odosielateľa a prijímateľa, ako aj čísla poschodí, výťahy, prístupy ku vchodu, druh objednaného výkonu, termín objednávky a to dátum a hodinu, bližší popis objednaných služieb, baliace materiály ktoré si objednávateľ prenajíma, alebo kupuje, záznamy ktoré sú nevyhnutné z dôvodu bližšej špecifikácie tovaru, ktorý je hodný osobitného povšimnutia, náchylnosť na škody, ako napr. krehký tovar(takýto tovar musí byť viditeľne označený), cenu za dohodnuté služby, dátum a podpisy oboch zúčastnených strán. Dodávateľ nie je povinný kontrolovať obsah zásielky, za obsah zásielky výlučne zodpovedá objednávateľ. Časový limit od podania objednávky k samotnej realizácii objednávky nie je obmedzený, okamžitá realizácia objednaných služieb závisí od vzájomnej dohody a voľných kapacít dodávateľa. Pri platení za služby inou formou, ako ihneď po ukončení služieb hotovosťou, musí byť vždy vyhotovená objednávka písomnou formou.


3. Práva a povinnosti dodávateľa/odoberateľa

Dodávateľ je povinný dodať objednané služby v plnom rozsahu a v dohodnutom termíne tak ako boli vopred objednané písomnou formou zo strany Odberateľa. Ak by dodané služby neboli dodané v dohodnutom rozsahu, kvalite príp. s omeškaním má Odberateľ právo na primeranú zľavu z pôvodnej ceny za objednané služby. V prípade vzniku poistnej udalosti je Dodávateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť svojej zmluvnej poisťovni a poskytnúť súčinnosť pre čo najrýchlejšie vyriešenie tejto poistnej udalosti. Objednávateľ môže objednávku zrušiť písomne, alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Pri zrušení objednávky do 3 kalendárnych dní od dátumu objednaných služieb, dodávateľ účtuje objednávateľovi poplatok za storno objednávky vo výške 20% z dohodnutej sumy za objednané služby. Pri zrušení objednávky menej ako 24 hodín pred plánovanou objednávkou, dodávateľ účtuje objednávateľovi poplatok vo výške 30% z dohodnutej sumy v objednávke. Ak dodávateľ preukáže, že mu na základe zrušenia objednávky vznikla vyššia škoda, ako 20%, resp. 30% z dohodnutej ceny služieb, je objednávateľ povinný túto škodu uhradiť v plnej výške. Storno poplatky sa neúčtujú, pokiaľ sa zmluvné strany dohodli na inom termíne realizácie týchto služieb, alebo pokiaľ v dohodnutom termíne objednaných služieb, bráni vyššia moc, tj. okolnosti, ktoré nemôže objednávateľ odvrátiť a vznikli nezávisle od vôle objednávateľa a sú dokázateľné.

Je potrebné aby nám zákazník poskytol všetky kontaktné údaje a adresy najneskôr 2 dni pred sťahovaním. Tiež je potrebné zo strany zákazníka byť prítomný, alebo poveriť inú osobu ktorá bude k dispozícii počas sťahovania a bude kompetentná riešiť prípadné nejasnosti. Napr. aby sa predišlo tomu, že zbalíme veci ktoré sú súčasťou domu a nie sú určené na sťahovanie. Zákazník je tiež zodpovedný za to aby rozmrazil a vyprázdnil chladničku a mrazničku od potravín, ktoré by sa mohli počas prepravy pokaziť. Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, pokiaľ v realizácii služieb v dohodnutom termíne, bráni vyššia moc, tj. okolnosti, ktoré nemôže dodávateľ odvrátiť a vznikli nezávisle od vôle dodávateľa a bránia mu v splnení jeho povinností v súvislosti s objednávkou služieb, napríklad živelná pohroma, havárie, štrajky, vojny...atď., pokiaľ je zásielka takého charakteru, ktorý je mimo rozsahu služieb dodávateľa, prípadne je v rozpore so zákonom. Dodávateľ je oprávnený taktiež odstúpiť od zmluvy, pokiaľ sa zistí, že vykonaním objednaných služieb by mohlo prísť k ohrozeniu života jeho personálu, poškodeniu majetku niektorej so zmluvných strán, prípadne tretích osôb. V týchto prípadoch bude objednávateľ okamžite kontaktovaný a bude s ním dohodnúť ďalší postup, prípadne dohodnutý iný termín vykonania služieb, alebo úplné zrušenie objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje právo odložiť začiatok vykonania objednaných služieb z mimoriadnych a nepredvídateľných dôvodov(blokovanie cestnej dopravy, dopravnou nehodou, nutná obchádzková trasa, a pod.). Tento odklad musí dodávateľ objednávateľovi oznámiť telefonicky najneskôr 30 minút pred začatím prác, prípadne okamžite ak mimoriadne dôvody nastali menej 30 minút pred začiatkom realizácie objednaných služieb.  

Objednávateľ je povinný riadne a včas:
a) zaistiť príjazdové cesty a dostatočnú parkovaciu plochu na mieste nakládky a vykládky (cca 15 m dĺžky na jedno vozidlo);
b) zaistiť dostatočnú priechodnosť schodíšť a iných priestorov v dome, zaistiť funkčnosť výťahu, pokiaľ bolo dohodnuté, že bude použitý;
c) pripraviť veci určené na sťahovanie (vrátane ich zabalenia, ak nebolo balenie dohodnuté dodávateľom), pripraviť potrebné sprievodné dokumenty, príp. zaistiť povolenie vjazdu na určené miesto.Objednávateľ prehlasuje, že predmetom sťahovania nebudú :
a) veci ohrozujúce ľudský život, alebo zdravie, prípadne iné nebezpečné veci, ako napríklad výbušniny, zbrane, omamné a psychotropné látky, horľaviny, jedy, rádioaktívne látky, žieraviny, plyny a kvapaliny v tlakových nádobách apod., ktoré môžu spôsobiť škodu na zdraví, alebo majetku;
b) veci ľahko poškoditeľné aj za predpokladu dodržovania pokynov pre zvláštnu manipuláciu s nimi;
c) iné veci, ktoré s ohľadom na svoj charakter vyžadujú špeciálnu úpravu vozidla, alebo vytvorenie špeciálnych podmienok pri preprave podľa platných predpisov;
d) zvieratá, živé alebo mŕtve.
Objednávateľ je povinný informovať dodávateľa o akýchkoľvek vlastnostiach prepravovaných vecí, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť, alebo plynulosť prepravy, alebo na vznik škody.
Pokiaľ dodávateľ zistí, že realizovaná zákazka je v rozpore s obmedzením podľa predchádzajúceho odseku, je oprávnený okamžite prerušiť prepravu, vyložiť prepravované závadné veci na najbližšom vhodnom mieste, alebo dokončiť zákazku, a účtovať zmluvnú pokutu vo výške 330€; zmluvná pokuta sa netýka nároku na náhradu škody, ktorá sa hradí v plnej výške. Pokiaľ je realizovaná zákazka v rozpore s obmedzením podľa predchádzajúceho odseku, predpokladá sa, že dodávateľ o predmetných vlastnostiach vecí nevedel a nemohol vedieť a v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za vznik škody na týchto veciach, ani za škodu, týmito vecami spôsobenú. Za takto vzniknutú škodu zodpovedá vždy objednávateľ.
Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa počas sťahovania v priestoroch v ktorých sa bude realizovať sťahovanie, nenachádzali cenné predmety, doklady a pod. ktoré nie sú predmetom sťahovania. Dodávateľ nezodpovedá za stratu týchto cenných predmetov, alebo dokladov, ktoré nie sú predmetom sťahovania.
Objednávateľ je povinný obstarať všetky dokumenty a povolenia potrebné na uskutočnenie prepravy a pravdivo deklarovať prepravované predmety colným úradom a ostatným úradom. Objednávateľ je zodpovedný za obstaranie potrebných colných dokumentov a ich správnosť. Nesie zodpovednosť za všetky následky ktoré vznikli nesprávnymi údajmi, neskorým doručením, či nekompletným, alebo nesprávnym vyplnením. Znáša všetky výdavky, ktoré plynú dopravcovi pri vyclievaní tovaru, ako aj čakania na colnici, či jednania s príslušnými úradmi. 


4. Vlastníctvo tovaru

Uzatvorením tejto zmluvy, vyhlasujete že sťahovaný alebo uskladnený tovar je vaším vlastným majetkom, alebo osoba (y), ktorá tovar vlastní alebo má oň záujem, vás splnomocnila aby ste s nami uzatvorili túto zmluvu a akceptovali tieto podmienky. Pokiaľ tieto vyhlásenia nie sú pravdivé, máme nárok na náhradu škody z vašej strany, ak by boli voči nám vedené z daného dôvodu nejaké súdne spory. 


5. Cena

Pokiaľ nebola za poskytnuté služby dohodnutá celková cena vopred, naše služby budú účtované v zmysle aktuálne platného cenníka ktorý je uvedený na našej web stránke www.sme-stahovanie.sk. Pokiaľ nie je uvedené inak, naša cenová ponuka nezahŕňa poistenie, colné poplatky, inšpekčné alebo akékoľvek iné poplatky dané štátom ( ak nejaké vzniknú ).

Taktiež nezahŕňa príplatky za zmenené podmienky pri sťahovaní, ktoré neboli vopred dohodnuté a obojstranne odsúhlasené. Za zmenené podmienky sa považujú prípady kedy dôjde: k zmene objemu sťahovaných vecí, sťaženému prístupu k budove ( nemožnosti zaparkovať auto pred domom do vzdialenosti max. 10 metrov od vchodu), prístupu cez schodisko, zmene počtu poschodí, nefunkčnosti výťahov, nutnosti vybaviť parkovacie povolenie, externý výťah alebo nutnosti prekládky tovaru na menšie auto, nutnosti uskladnenia tovaru, zmeny spôsobu dopravy, alebo časovému sklzu spôsobenému zo strany zákazníka. Takisto cena môže byť navýšená o 50% v prípade zmeny požiadavky na realizáciu služieb v nedeľu alebo počas sviatkov pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. Ak nie je s nami písomne odsúhlasené vopred tak v štandardných službách nie sú zahrnuté tieto služby: montáž a úpravy nového nábytku, montáž nábytku na steny, vŕtanie do stien a zavesenie obrazov, odpojenie alebo pripojenie elektrických zariadení alebo svietidiel. Naši zamestnanci nie sú oprávnení a spôsobilí na vykonávanie týchto prác, preto je potrebné na tieto práce prizvať riadne kvalifikovanú osobu.


6. Platba

Možnosti platby:
a) v hotovosti, a to ihneď po dokončení a vyúčtovaní zákazky,
b) bankovým prevodom vopred -predfaktúrou
c) bezhotovostne bankovým prevodom na základe faktúry, ktorá bude vystavená na základe vystaveného dodacieho listu, podľa údajov v dodacom liste, so splatnosťou do 14-tich kalendárnych dní od dokončenia zákazky. Faktúra sa považuje za akceptovanú objednávateľom, pokiaľ nebude vrátená dodávateľom do 5-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru iba v prípade nesplnení zákonných požiadaviek daňového dokladu, pričom je povinný označiť dôvod vrátenia faktúry. Bezhotovostná úhrada ceny zákazky, na základe faktúry vystavenej po dokončení zákazky je možná iba po predchádzajúcej dohode dodávateľa a objednávateľa. Tento spôsob platby je možný iba u stálych zákazníkov, prípadne tých zákazníkov, ktorým túto formu platby umožní dodávateľ.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny, je dodávateľ oprávnený účtovať penále vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania, počínajúc nasledujúcim dňom po dni splatnosti, až pokiaľ nebude celá dlžná suma zaplatená. Za odoslanie upomienky dodávateľ účtuje poplatok vo výške 10€ bez DPH. V prípade omeškania o viac ako 30 dní, má dodávateľ právo túto skutočnosť uverejniť ľubovoľným spôsobom.
Spôsob úhrady ceny zákazky musí byť medzi zmluvnými stranami dohodnutý pred zahájením realizácie zákazky.


7. Reklamácia a náhrada škody

Objednávateľ je oprávnený reklamovať škodu, ktorá vznikla poškodením, zničením, čiastočnou, alebo úplnou stratou sťahovaných vecí, alebo škodu ktorá vznikla poškodením priestorov v súvislosti so sťahovaním.
Objednávateľ je povinný skontrolovať sťahované veci pri prevzatí po dokončení zákazky, ako aj priestory, v ktorých sťahovanie prebiehalo, bezprostredne po sťahovaní. V prípade, že objednávateľ zistí poškodenie vzniknuté pri sťahovaní, spíše so zástupcom dodávateľa reklamačný protokol, alebo zápis. Na neskoršie reklamácie tohto charakteru nebude braný ohľad. V prípade odmietnutia podpísať reklamačný protokol, alebo zápis zo strany objednávateľa, zástupca dodávateľa túto skutočnosť uvedie do protokolu, resp. zápisu, spolu s poznámkou, či k odmietnutiu bol daný dôvod.
Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi len za skutočnú škodu, ktorá vznikla jeho zavinením na sťahovaných predmetoch resp. v priestoroch, v ktorých sťahovanie prebiehalo, ktoré boli dokázateľne spôsobené nedbanlivosťou personálu dodávateľa. Ručí iba vtedy, ak nedokáže, že použil všetku možnú starostlivosť, za daných okolností a v daných podmienkach, aby škode predišiel a že by sa táto škoda stala aj pri použití jeho starostlivosti. Dodávateľ ručí iba za tie prepravované predmety, ktoré sám balil, alebo vybaľoval. Skutočnou škodou sa rozumie to, o koľko sa hodnota sťahovaných vecí, resp. príslušných priestorov v dôsledku škody znížila.
Dodávateľ taktiež nezodpovedá za škodu, spôsobenú počas sťahovania na veciach, alebo na priestoroch v ktorých sťahovanie prebiehalo, ak dodávateľ upozornil objednávateľa na potrebu zaistenia ochrany sťahovaných vecí napr. obalovými materiály, a objednávateľ trval na pôvodných dispozíciách zákazky.
Dodávateľ nie je zodpovedný za škodu, ktorá vznikla prirodzenou povahou sťahovaných vecí. Záruka dopravcu spravidla trvá prevzatím prepravovaných predmetov a končí jeho dodaním na miesto určenia, resp. uskladnením, alebo odovzdaním inému dopravcovi. Dopravca je zo záruky oslobodený, ak sa škoda stala nie jeho vinou, alebo z viny objednávateľa, tretej osoby, alebo vyššej moci, na ktoré dopravca nemal žiadny vplyv. 


8. Právo na zadržanie tovaru

Dodávateľ má právo na zadržanie zásielky, prípadne časti zásielky, ak sa platba podľa dohodnutých podmienok za zásielku neuskutočnila a tým vznikol objednávateľovi dlh voči dodávateľovi. Dodávateľ má právo zadržať zásielku na čas, pokiaľ objednávateľ pohľadávku neuhradí aj ostatnými poplatkami, ktoré vznikli nedodržaním zmluvných podmienok, napr. penále za omeškanie, poplatky za skladovanie, dodatočnú manipuláciu so zásielkou, cestovné náklady a iné. Ak objednávateľ svoj záväzok neuhradí ani do 30 dní, od vykonania služby, dodávateľ ho opätovne písomne vyzve k uhradeniu pohľadávky. Za takúto písomnú výzvu si dodávateľ účtuje od objednávateľa poplatok za upomienku vo výške 30€. Ak objednávateľ aj napriek výzve neuhradí pohľadávku dodávateľovi, do 14 dní od doručenia výzvy objednávateľovi, má dodávateľ právo zásielku odpredať, a z tejto sumy vykryť dlžnú pohľadávku, ako aj náklady ktoré medzičasom vznikli z včasného neuhradenia pohľadávky. Ak zásielka nemá žiadnu materiálnu hodnotu, má plné právo ju zlikvidovať. 


9. Súhlas na poskytnutie osobných údajov

Objednávateľ svojím podpisom udeľuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon č. 428/2002 Z.z."), súhlas so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, poskytnutých  SME-Sťahovanie,  na účely súvisiace so službami dodávateľa a v súlade s týmito VOP SME-sťahovanie.sk